Faaliyet Alanlarımız

Sigorta Hukuku

5484 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan önemli değişiklikler, yeni sigorta türlerinin ortaya çıkması ve sigorta tahkimi uygulaması ile sigortacılık sektörü ülkemizde önemli bir gelişme göstermiştir.

AKOL&AKOL Sigorta Hukuku Alanında;

 • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

 • Zarar sigortaları (mal ve sorumluluk sigortaları) ve Can sigortaları (hayat, kaza, hastalık ve sağlık sigortaları)’ndan doğan haklar ve uyuşmazlıklar

 • Sağlık, emeklilik, hayat sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar

 • Nakliye ve Abonman Sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar

 • Kanundan yahut sigorta sözleşmesinden kaynaklı rücu davaları

 • Sigorta kapsamıyla ilgili anlaşmazlıklardan doğan davalar

 • Maddi, manevi ve bedensel zararların tazmini

 • Değer Kaybı talepleri

 • Uyuşmazlıkların alternatif yargı yolları (Sigorta Tahkimi, Tüketici Yargısı (Tüketici Hakem Heyeti) ve Arabuluculuk)  ile çözüme ulaştırılması hususlarında hukuki destek sağlamaktadır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

AKOL&AKOL, ticari işletme ve şirketlerin kuruluş, işleyiş, sona erme ve diğer şirketlerle olan ilişkilerin düzenlenmesi aşamalarında ve ticari hayatın yegâne dayanaklarından olan çek, bono, senet gibi kıymetli evraklara ilişkin uyuşmazlıklar hususunda müvekkillerine en verimli ve sonuç odaklı çözümü sunmayı amaçlamaktadır.

AKOL&AKOL Ticaret ve Şirketler Hukuku Alanında;

 • Ticari işletmelerin ve şirketlerin kuruluş, yönetim ve işleyişi için ihtiyaç duyulacak sözleşmelerin hazırlanması

 • İşletmeler arası ilişkiden doğan uyuşmazlık ve alacak davaları

 • Haksız Rekabet davaları

 • Konkordato, iflasın ertelenmesi, tasfiye davalarında

 • Devralma, Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme İşlemleri

 • Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin uyuşmazlıklar

 • Şirketlerin personelleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi

 • Yönetim kurulu ve ortaklar kurulu kararlarının alınması hususlarına ek olarak tüm ticari uyuşmazlıklarda müvekkillerinin menfaatlerini koruyarak hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Spor Hukuku

Bir çok hukuk disiplini ile bağlantılı olan Spor Hukuku’na ilişkin uyuşmazlıklar, sporun idari yapısından, yönetiminden, disiplininden ve spora ilişkin muhtelif sözleşmelerden kaynaklanabilmektedir.

AKOL&AKOL Spor Hukuku alanında ;

 • Sporun yönetimine ilişkin uyuşmazlıklar (Spor Federasyonlarının ve kulüplerin ilgili kurullarının seçimi, talimatların ve tüzüklerin hazırlanması ve bunlarda değişiklik yapılması vb.)

 • Spor güvenliği ve disiplinini ihlalden doğan uyuşmazlıklar

 • Spora ilişkin sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar (Hizmet sözleşmelerinin, transfer sözleşmelerinin kurulması, sonlanması ile bu sözleşmelerden doğacak bir uyuşmazlıklar)

 • Spora ilişkin haksız fiillerden kaynaklanan uyuşmazlıklar

 • Spora ilişkin ceza uyuşmazlıkları

 • Sporun verilendirilmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

 • Spora ilişkin fikri ve sınai haklardan doğan uyuşmazlıklar

 • Spor kulüplerinin kurduğu şirketlere ilişkin uyuşmazlıklar

 • Sportif faaliyetlerin sebep olduğu gürültü ve kirlilikten kaynaklanan çevre hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Milletlerarası Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk, yabancılık unsuru içeren özel hukuk uyuşmazlıklarını konu edinir. Bu nitelikte uyuşmazlıklar bakımından yetkili mahkemenin ve uygulanacak hukukun tespitinin yanı sıra yabancı mahkeme veya hakem kararlarının tanınması ve tenfizi meseleleri bu hukuk dalının kapsamı içerisindedir.

Türk mahkemelerinin önüne gelen yabancılık unsuru içeren özel hukuk uyuşmazlıklarının hukuki rejimi esas itibariyle 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmeler ile düzenlenmektedir.

Hukuk büromuz, yabancılık unsuru içeren ve kişiler, aile, miras, sözleşmeler ve eşya hukuku alanlarına ilişkin uyuşmazlıklarda uzman danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku

wwwwwwwwwwwwwwww

Aile Hukuku

Toplumun temel taşı olan aile müessesine ilişkin bütün uyuşmazlıklarda yapıcı, toplumsal anlayışla uyumlu, yasalara saygılı ve aynı zamanda yenilikçi çözümler üretme gayesiyle hareket eden uzman ekibimiz ile AKOL&AKOL bünyesinde bu alanda sizlere hizmet sunmaktan kıvanç duyarız.

AKOL&AKOL Aile Hukuku Alanında;

 • Nişanlanmanın hüküm ve sonuçları ile nişanlılığın sona ermesi dolayısıyla meydana gelen uyuşmazlıklarda,

 • Evlilik birliğinin geçerli şekilde kurulması ve devamıyla alakalı meselelerde,

 • Evlilik birliği kurulurken ve sonrasında taraflar arasında yapılacak mal rejimi sözleşmeleri hakkında,

 • Anlaşmalı boşanma halinde tarafların iradelerini yansıtan boşanma protokolünün hazırlanması,

 • Çekişmeli boşanmanın hüküm ve sonuçları arasında yer alan velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat talepleriyle ilgili konularda,

 • Tanıma, evlat edinme ve vesayet davalarına ilişkin her türlü meselelerde

 • Yurtdışı mahkemelerince verilen boşanma, nafaka ve velayet kararlarının tanıma ve tenfizi

 • Güncel gelişmelere ve yasal mevzuata uygun her türlü hukuki desteği sağlamaktayız.

Miras Hukuku

Kişinin vefatı sonrası malvarlığının intikalini düzenleyen Miras Hukuku hükümleri, yasal mirasçılık, atanmış mirasçılık, mirasın intikali ve reddi hususlarını bünyesinde barındırmaktadır. Günümüzde en çok karşılaşılan problemlerden bir tanesi olan “Mirastan Mal Kaçırma” gibi müvekkillerimizin haklarını ihlal niteliği taşıyan hukuki problemlerin çözümünde alanında uzman ekibimiz ile AKOL&AKOL bünyesinde sizlere hizmet vermeye hazırız.

AKOL&AKOL Miras Hukuku Alanında;

 • Mirasçılık belgesi ve Mirasçılık belgesinin iptali davasıyla alakalı hususlarda,

 • Terekenin hesaplanması, terekenin tespiti davası konularında,

 • Ortaklığın giderilmesi, tasarrufun iptali, denkleştirme ve tenkis davalarında,

 • Mirasın kabulü, mirasın paylaşılması ve mirasın reddiyle ilgili ihtilaflarda,

 • Mirastan mal kaçırma davalarında

Güncel gelişmelere uygun, yasal mevzuata uygun her türlü hukuki desteği sağlamaktayız.

Ceza Hukuku

Ceza Hukukunun amacı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda belirtildiği üzere; “kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.” Bu bağlamda Ceza Hukuku sistemi avukatın üzerine de çok büyük bir sorumluluk yüklemektedir.

Ceza davalarının ayrı bir önem arz ettiği yadsınamaz bir gerçek olduğundan yalnızca ceza davaları ile ilgilenen, alanında uzmanve tecrübeli bir ekibimiz bulunmaktadır.Ekibimiz sorumluluğunun farkında olarak ve üstlendiğimiz ceza davalarının müvekkiller bakımından önemini bilerek görevlerini icra etmektedirler.

Ceza Hukuku alanında hem soruşturma hem de kovuşturma evrelerinde Türk Ceza Kanunu’nda ve sair kanunlarda belirlenmiş bütün suçlar bakımından müvekkillerimizin şüpheli/sanık müdafiliğini ve müşteki vekilliğini üstlenmekteyiz. Üstlenmiş olduğumuz bu görevleri, alanında uzman ve tecrübeli ekibimiz ile müvekkillerimize hak ettiği değeri vererek başarılı bir şekilde çözüme kavuşturmaktayız.

İdare Hukuku

İdareHukuku alanına girenkonularla ilgili;
-İdari iş ve işlemlerin iptali davaları,
-idari eylem ve işlemlerden doğan zararlara karşı açılacak tam yargı davaları,
-Her türlü idari sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü davaları,

Bakımından,başvuruların yapılması ve davaların açılması ve yürütülmesine ilişkin danışmanlık ve vekillikgörevini üstlenmekteyiz. Vergi cezalarının iptali, uzlaşmaya ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi gibi Vergi Hukuku alanında bulunan her türlü uyuşmazlıklar için danışmanlık ve davaların yürütülmesi konusunda vekillik görevini üstlenmekteyiz.

Hem İdare, hem de Vergi Hukuku konusunda üzerimize almış olduğumuz her türlü görevi güncel hukuki gelişmeleri takip ederek, büyük bir titizlikle, mümkün olan en kısa sürede etkin bir biçimde çözüme kavuşturmaktayız.

Vergi Hukuku

wwwwwwwwwwwwwwww

İcra ve İflas Hukuku

Kurumların toplu icra dosyaları da dahil olmak üzere İcra Ve İflas Hukuku’nda deneyimli ve dinamik bir ekibe sahip olan büromuz bu alanda hızlı ve kaliteli bir biçimde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Gecikmiş alacaklarınızın tahsili bakımından ihtar gönderme, alacağın takibe konulması ve takibe konu alacak bakımından doğan itirazın iptali, itirazın kaldırılması, memurun işleminin şikayeti, istihkak davası, iflas ve iflas erteleme gibi davaların takibi titiz bir biçimde yapılmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku’na dayanan hukuk davalarının yanı sıra İcra Ceza Mahkemesinde görülen, yeddi eminliği suiistimal, alacaklısını zarara uğramak maksadıyla mevcudu eksiltme gibi davaların takibi de yine konusunda uzman ekibimiz tarafından yürütülmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ekonomi ve teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte işçi-işveren ilişkileri çağımızda oldukça ilgi gören ve mevzuat değişiklikleriyle sürekli olarak güncellenen bir alan haline gelmiştir. Buna paralel olarak yaşlılık, malullük, ölüm, işsizlik ödeneği, meslek hastalığı ve iş kazası gibi Sosyal Güvenlik Hukuku konularında ilgili mevzuatla birlikte kapsamlı düzenlemeler getirilmiştir. İş ilişkisinin başlangıcından bitimine kadar olan süreçte ve iş ilişkisinin bitiminden sonraki aşamada işçi-işveren arasında meydana gelebilecek her türlü uyuşmazlıkla alakalı konularda ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında AKOL&AKOL bünyesinde sizlere hizmet sunmaktayız.

AKOL&AKOL İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında;

 • İş akdinin kurulması, iş akdinden doğan borçlar ve iş akdinin sona ermesiyle alakalı uyuşmazlıklar,

 • İhtar ve fesih bildirimlerinin yapılması,

 • Kıdem ve ihbar tazminatı ve işe iade davaları,

 • Fazla mesai alacağı ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması,

 • İş sağlığı ve güvenliği konularındaki uyuşmazlıklar,

 • Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan hak ve yükümlülüklere ilişkin bilgilendirmeler,

 • İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava ön şartı olarak arabuluculuk hizmeti

Tüketici Hukuku

Ticaret fikri mülkiyet Tüketici Hukuku, taraflarından birinin tüketici olduğu sözleşmeleri konu edinen ve gerek özel hukuka gerek kamu hukukuna ilişkin kurallar ihtiva eder. Tüketici kavramı, … sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesinde “bir mal veya hizmeti ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişi” şeklinde tanımlanmıştır.

Hukuk büromuz, tüketicinin; sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarının korunması, tazmin edilme, bilgilendirilme, eğitim ve temsil edilme hakları doğrultusunda bu hukuk dalına ilişkin uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Bu hukuk dalı, fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar ile sınai hakların (marka, patent, tasarım, know-how, goodwill vb.) kapsamı ve korunması konularını ele alır. Fikrî ürünler, günümüzde giderek daha da yaygınlaşmakta ve bunların hukuk düzeni tarafından korunması önem kazanmaktadır.

Hukuk büromuz, marka ve patent hukuku başta olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında uzman danışmanlık hizmeti vermektedir.

Basın ve Medya Hukuku

Kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmeler, basın ve medya yoluyla işlenen suçları da beraberinde getirmiştir. Bunun neticesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere kanunlarda görsel ve yazılı basına ilişkin çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. AKOL&AKOL olarak müvekkillerimizin haklarının basın ve medya yoluyla ihlal edilmesini önlemek amacıyla gerek tazminat gerekse ceza davalarıyla bu alanda da hukuki hizmet sunmaktayız.

AKOL&AKOL Basın ve Medya Hukuku Alanında;

 • Basın ve medya yoluyla işlenen hakaret, iftira ve benzeri suçların tespiti ve bu suçlara karşı ilgili hukuki yollara başvuru,

 • Yanıltıcı reklam ve ilanlara karşı hukuki mücadele,

 • Medya hukuku ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması,

Konularında hukuki destek sunmaktayız.

Sağlık Hukuku

wwwwwwwwwwwwwwww